หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 

จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 922 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.74 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

พื้นที่ของเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ มีโทรศัพท์สาธารณะ กระจายอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน
 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ส่วนใหญ่มีน้ำประปาหมู่บ้านใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

ธนาคาร จำนวน 1 แห่ง

โรงแรม จำนวน 1 แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 4 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง

โรงสี จำนวน 2 แห่ง