หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 

 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

พัฒนา ปรับปรุงสถานีขนส่ง และระบบจราจร

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค/ระบบประปา

การพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน
 

 
 
 

การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 

 
 
 

พัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย

พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ปี

พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 

 
 
 

บำบัดและจัดการขยะ

การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม
 

 
 
 

การพัฒนาเกษตรธรรมเทค