หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน ในลักษณะเครือญาติเรียงกัน มีทางคมนาคมที่สะดวกสามารถไปมาหาสู่กันได้ และ เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตำบลมากขึ้น ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง สงบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
ประชาชนมีวิถีการดำรงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตามที่ได้รับสืบทอดมา รวมทั้ง อบต.แสนตอ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม ประเพณีสม่ำเสมอ ได้แก่

วันสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน มี กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ขนทรายเข้าวัด รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

วันเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนและนำเทียน ถวายวัด

วันออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคม มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน มีการจัดกิจกรรมตามประเพณี
 

วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหมือด
  (สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ)
โรงเรียนประถมศึกษา(สังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านหาดชะอม หมู่ที่ 1 บ้านหาดชะอม

โรงเรียนวัดหนองเหมือด หมู่ที่ 6 บ้านหนองเหมือด
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง
 

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ศูนย์ อปพร. จำนวน 1 แห่ง

ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 150 คน