หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ มีถนนลาดยางผ่านเป็นส่วนใหญ่ ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าสู่นาเป็นถนนลูกรัง และมีบางส่วนเป็นถนนดิน

มีแม่น้ำปิงไหลผ่านเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ในการเกษตร
 
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง

บึง,หนองและอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำตื้น จำนวน 157 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 12 แห่ง

คลอง จำนวน 17 แห่ง

สระ จำนวน 12 แห่ง

ประปา จำนวน 6 แห่ง

มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม และมีน้ำเพียงพอในการเกษตรสามารถ ที่จะส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้

ความเป็นอยู่ของประชาชน จะจัดตั้งบ้านเรือนที่พักอาศัยเป็นกลุ่มตามเครือญาติ เรียงกัน และมีทางคมนาคม ที่สะดวกสามารถไปมาหาสู่กันได้ และเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตำบลมากขึ้น

เป็นเส้นทางหลักเข้าสู่อำเภอขาณุวรลักษบุรี มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปานกลาง สามารถส่งบุตรหลานศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและ อุดมศึกษาได้