HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   31 ก.ค. 2561 404
โอนย้าย/รับสมัคร   รับโอนย้ายหัวหน้าส่วนการคลัง 7   29 มิ.ย. 2555 1164
โอนย้าย/รับสมัคร   รับโอนย้ายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 7   29 มิ.ย. 2555 2814
โอนย้าย/รับสมัคร   รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี   29 มิ.ย. 2555 2056
โอนย้าย/รับสมัคร   แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙   26 ก.ค. 2554 1736
  (1)