หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ส.ค. 2554
 
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรีเป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชรเป็นระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 32.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,312.50 ไร่
 
   
เทศบาล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 
         

ครัวเรือนที่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและไม่ต้องเช่า
    จำนวน 512 ครัวเรือน

ครัวเรือนที่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและต้องเช่าเพิ่ม
  เป็นบางส่วน จำนวน 155 ครัวเรือน
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำปิง, ต.ป่าพุทรา และ ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร  
 
 
 
 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำ การเกษตร
 
   
สภาพอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์
 
         
อาชีพหลักของประชาชนตำบลแสนตอ คือ เกษตรกรรม (ทำนา) ผลผลิตโดยเฉลี่ย 412.5 ก.ก./ไร่
ข้อมูลการประกอบอาชีพ

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ
    จำนวน 110 ครัวเรือน

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว
    จำนวน 559 ครัวเรือน

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง
    จำนวน 141 ครัวเรือน

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำไร่ (มัน,ถั่ว,ข้าวโพด)
    จำนวน 136 ครัวเรือน
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,731 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,832 คน คิดเป็นร้อยละ 49.10

หญิง จำนวน 1,899 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,294 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 116 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
  จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.แสนตอ เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวน 2 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหมือด
  จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน มีจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหาดชะอม, หมู่ที่ 2 บ้านแสนตอ, หมู่ที่ 3 บ้านแสนตอ, หมู่ที่ 4 บ้านเกาะสามสิบ, หมู่ที่ 5 และบ้านบนบ้าน
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหาดชะอม 238 217 455 163  
2   บ้านแสนตอ 69 57 126 161
  3   บ้านแสนตอ 2 0 2 1  
4   บ้านเกาะสามสิบ 365 349 714 225
  5   บ้านบนบ้าน 10 8 18 4  
6   บ้านหนองเหมือด 429 479 808 251
  7   บ้านหนองเหมือด 719 789 1,508 489  
    รวม 1,832 1,899 3,731 1,294
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักทะเบียนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๕๙
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โทรศัพท์ : 054-591-712
โทรสาร : 054-591-712 ต่อ 206
จำนวนผู้เข้าชม 2,587,524 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com